توسعه کشاورزی ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و افزایش بهره وری به توسعه کشاورزی و دامداری و . . . منطقه کمک می کند.

ادامه مطلب

بهره وری . . .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با استفاده از روشهای نوین با هدف افزایش بهره وری در بین کشاورزان و... تشکیل شده است .

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری یا مشارکت در بخشهای مختلف به کمک کشاورزان منطقه می شتابد.

ادامه مطلب

افزايش سرمايه

 

با توجه به تقاضاهاي موجود در بين تشكلهاي بخش كشاورزي براي عضويت و حضور در صندوقها يا افزايش سهام اعضاء فعلي و با عنايت به اينكه آن صندوق ممكن است اقدام به تامين و تجهيز سرمايه نمايند .

درصورت تصميم گيري در اين باره به منظور تسريع در كار و جلوگيري از اتلاف وقت خواهشمند است موارد زير را رعايت فرمائيد :

درصورت تصميم به افزايش سرمايه ، در گام نخست قبل از هرگونه اقدام اجرائي ضروري است نامه ارسالي اين مديريت در مورد فرآيند افزایش سرمايه و همچنين قانون تجارت بويژه مواد 157 تا 188 مورد مطالعه قرار گيرد

مواردی ضروری که در افزایش سرمایه بایستی رعایت شوند:

1- درصورت تصميم به افزايش سرمايه ، در گام نخست قبل از هرگونه اقدام اجرائي ضروري است نامه ارسالي اين مديريت در مورد فرآيند افزایش سرمايه و همچنين قانون تجارت بويژه مواد 157 تا 188 مورد مطالعه و مداقه قرار گيرد.

2- در صورتي كه افزايش سرمايه مورد نظر مي باشد ، مكاتبه و كسب نظر شركت مادر تخصصي در ارتباط با موضوع استعلام شود. بديهي است اين اقدام به منظور تطبيق سهام تخصيص يافته  به تشكلها بر حسب طرح تاسيس و تامين سهم دولت و يا اعطاي تسهيلات خواهد بود. در غير اين صورت شركت مادر تخصصي تعهدي نسبت به تامين سهام دولت و ارايه تسهيلات نخواهد داشت.شایان ذکر است تامین سهم دولت به تخصیص اعتبار بستگی دارد. افزايش سرمايه مستلزم انجام اقدامات قانوني در داخل و توسط صندوق مطابق قانون تجارت مي باشد (گزارش هيئت مديره ، گزارش بازرس ، اطلاع رساني و چاپ اطلاعيه افزايش سرمايه به تشكلها و سهام داران ، ثبت قانوني و ...) كه لازم است مورد توجه قرار گيرد.

       

3- در صورتي كه طرح تاسيس آن صندوق تاكنون مورد بازنگري قرار نگرفته است ، براي اقدام به تامين و تجهيز سرمايه بازنگري آن ضروري است.

4- در تخصيص و توزيع سهام بين سهام داران مبنا و معيار اصلي ميزان سهام در طرح بازنگري تاسيس بوده و لازم است نسبت به حفط توازن سهام بين بخش ها دقت شود.در این مورد حتماً رعایت نسبت سهام هر عضو با میزان سرمایه صندوق انجام شود. شایان ذکر است برای این کار ابتدا لیست متقاضیان ارسال تا در جلسه کارگروه افزایش سرمایه که نماینده دولت نیز حضور دارد بررسی وپس از تائید اقدامات بعدی انجام شود

 

5- براساس ماده 184 قانون تجارت وجوه افزايش سرمايه بايد در حساب سپرده مخصوص نگهداري شود و انتقال آن تا ثبت افزايش سرمايه ممكن نيست.

6- پيش از اينكه در مورد مبالغ قابل خريد سهام توسط مديريت صندوق و براساس طرح تاسيس تصميم گيري شود ، از پذيرش و واريز هرگونه وجهي به حساب سپرده مخصوص جلوگيري به عمل آيد.

7- براي پذيرش هر گونه وجهي از سهام داران به عنوان تامين و تجهيز سرمايه كه قبلاً به عنوان طلب (مانند مطالبات حال شده ، انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته ، اضافه ارزش سهام ، تبديل اوراق فرضه) سهام دار نزد صندوق باقي مانده است لازم است وجه مربوط از حساب عادي صندوق به حساب سپرده مخصوص منتقل و فيش آن به اين مديريت ارسال گردد.

8- وجوه واريزي به ساير حساب ها و در زمان غير مقرر براي تامين و تجهيز سرمايه به عنوان افزايش سرمايه غير قابل قبول است.

10 - استناد ماده 165 تا زماني كه سرمايه قبلي ثبت نشود ، افزايش سرمايه جديد مجاز نخواهد بود.

11- به استناد بند 163 قانون هيا ت مديره مكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از عملي شدن افزايش سرمايه جهت ثبت اقدام نمايد.

12- به منظور تسريع در كار و جلوگيري از خطا ، واريز مبلغ مربوط به تامين و تجهيز سرمايه هر تشكل(سهام دار) یا فرد حقیقی فقط در يك فيش انجام شود (از واريز وجه به دفعات و ارايه فيش هاي متعدد جلوگيري شود و درصورتيكه مقدور نبود فيشهاي يك تشكل یا فرد حقیقی به هم متصل شوند) و    نام هر تشكل یا فرد حقیقی بصورت كامل و خوانا نوشته شود. در عين حال فيش ارسالي به اين مديريت بايد اصل يا برابر اصل شده توسط بانك باشد.( بهره برداران حقیقی تنها درصندوقهای شهرستانی عضو می باشند.)

13- مبلغ و نام خوانا و كامل فيشها در جدول پيوست شده آورده شود و با هم هماهنگي داشته باشند.(شماره گذاری یکسان فیش ها ، اکسل وپرینت بانکی)

14- از ارسال فيشهاي مرجوعي و مبالغ بازگشت داده شده به بهره برداران خودداري گردد.

15 پس از اينكه طرح تجهيز و تامين منابع ارسالي از صندوق توسط اين مديريت تائيد شد و اعضاءواريز وجه كردند طی نامه ای همراه با مدارك مورد اشاره براي شركت مادر ( مدیریت توسعه عملیات وبهبود بهره وری )ارسال گردد.

16-درصورتيكه سهم دولت از موارد ومحل  ديگر  تامين گردد ، رونوشت موافقت نامه بين صندوق وسازمان يا اداره مربوطه بعلاوه تفاهم نامه بين صندوق و شركت مادر تخصصي نيز همراه با مستندات ديگر به اين مديريت ارسال گردد.

17-درصورتيكه براي افزايش سرمايه از 5% سود تسهيلات استفاده مي شود ، مبلغ سود بعلاوه مبلغ واريزي هر دو ، در يك فيش آورده شود. درصورنيكه امكان واريز در يك فيش نباشد صورتحساب واريزي  بايستي مستند و ممهور به مهر بانك وبراي هر تشكل مشخص شده باشد

18-نكته پاياني و مهم و اساسي ، تهيه يك صورتحساب بانكي از وجوه واريزي ممهور به مهر بانك و امضاي رئيس بانك در حساب سپرده مخصوص كه هم جمع كل آن با جمع فيش هاي ارسالي تطابق داشته باشد و هم اسامي (سهام داران) كامل و دقيق قيد گرديده باشد.

19-در مراحل افزایش سرمایه می بایست حداقل 80 تا90 درصد بهره برداران از افراد حقیقی و حقوقی جدید به عضویت صندوق در امده واین امر تا پوشش کامل طرح تاسیس ادامه پیدا کند.

20- درصورت افزایش سرمایه بدون مشارکت دولت وبا توجه به اهمیت وضوع نسبت به ارسال کلیه مدارک ومستندات مربوط به افزایش سرمایه بدون مشارکت دولت ، رعایت فرآیند افزایش سرمایه ضروری است.

21- خلاصه مستدات مورد نیاز به شرح ذیل است:

-     صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مصوب تفیض اختیار افزایش سرمایه

-     گزارش توجیهی هیئت مدیره صندوق بابت افزایش سرمایه

-     گزارش بازرسین قانونی صندوق بابت افزایش سرمایه

-     آگهی روزنامه مورد تائید مجمع عمومی برای اطلاع رسانی بابت افزایش سرمایه

-     مکاتبه صندوق غیر دولتی با شرکت مادربابت افزایش سرمایه

-     اصل یا رونوشت برابر اصل فیش ها

-     صورت حساب جاری افزایش سرمایه صندوق ممهور به مهر وتائید بانکی

-     جدول سرمایه اکسلی به تفکیک منابع واریزی

-     گزارش بازرس صندوق بر بررسي و تاييد دلايل توجيهي هيئت مديره

 صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صندوق مبني بر قبول توجيهات بندهاي فوق و تصويب آن

-     تصوير آگهي روزنامه جهت تامين و تجهيز سرمايه

-     فيشهاي واريزي به تفكيك هر تشكل

-     اصل صورتحساب (پرينت) بانك مبني بر تاييد مبالغ واريزي بند5

6-آخرين وضعيت جدول سرمايه صندوق قبل و بعد از تامين و تجهيز سرمايه( فايل اكسلي  cd)

-     طرح تاسیس یا بازنگری

-     گواهی ثبتی آخرین سرمایه

 

شایان ذکر است که بایستی شناسه بهره برار برای همه مشخص شود ودر سامانه به ثبت رسیده وکد آن مشخص شده باشد

سرمایه تشکل ها باید به روز شود(سرمایه ثبتی اولیه)

همه تشکل ها می بایست اسامی اعضا .کد ملی وآدرس وتلفن آنها مشخص باشد(بسیار مهم )

اميد است با عنايت به موارد فوق از بروز مشكل در ارتباط با افزايش سرمايه صندوقها جلوگيري به عمل آید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید

1190857
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
442
684
5374
1181580
12392
18756
1190857

امروز: ی، 01 بهمن 1396 -